Algemene voorwaarden Budgetkar.nl

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51542307.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Bugetkar.nl: De VOF ‘Budgetkar.nl’, gevestigd te Haren.
  2. Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon, die met Bugetkar.nl een overeenkomst heeft afgesloten of een reservering heeft gemaakt.
  3. Partijen: Zowel Budgetkar.nl als de Huurder.
  4. Overeenkomst: De huurovereenkomst tussen Partijen waarbij de Huurder een aanhangwagen huurt van Budgetkar.nl.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt daar tevens onder verstaan: per e-mail.
 4. Informatie over de aanhangwagen bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden aanhangwagens welke voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling te kunnen maken. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden aanhangwagens.

Artikel 2. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Huurder het reserveringsformulier juist en volledig, op papier dan wel digitaal, invult, ondertekent en het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden en dit reserveringsformulier door Budgetkar.nl retour is ontvangen.
 2. Indien de Huurder een geremde aanhangwagen wil huren, dient hij een kopie van zijn rijbewijs te overhandigen aan Budgetkar.nl.
 3. Indien de Huurder het aanbod digitaal aanvaardt, bevestigt Bugetkar.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de Huurder geen of een onjuist e-mailadres heeft opgeven, dan kan de Huurder een kopie van overeenkomst afhalen bij Budgetkar.nl.
 4. Alle door Budgetkar.nl vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 5. Budgetkar.nl heeft het recht een overeenkomst en / of reservering te weigeren, zonder opgave van redenen. 
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.
 7. De Huurder dient bij de reservering aan te geven hoe laat hij de aanhangwagen ophaalt en weer terugbrengt. 
 8. Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de Overeenkomst vermelde termijn bij Budgetkar.nl is ingeleverd, heeft Budgetkar.nl het recht op directe terugname van de aanhangwagen. Daarnaast is Budgetkar.nl gerechtigd extra huurkosten, reiskosten, repatriëringkosten en de gemiste omzet aan de Huurder in rekening te brengen tot het moment dat de aanhangwagen is ingeleverd.
 9. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod van Budgetkar.nl binden Budgetkar.nl niet. 
 10. Budgetkar.nl dient passende technische- en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en voor een beveiligde webomgeving. 

Artikel 3. De prijs en betaling

 1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf vastgesteld op grond van een vaste prijs per tijdseenheid dat de aanhangwagen wordt gehuurd. De overeengekomen prijs kan hoger of lager uitvallen indien de Huurder de aanhangwagen later respectievelijk eerder terug brengt dan was overeengekomen.
 2. Aan het einde van de verhuurperiode dan wel wanneer de aanhangwagen terug bij Bugetkar.nl is gebracht, welke van beide het eerste plaatsvindt, dient de Huurder per ommegaande de overeengekomen vergoeding aan Budgetkar.nl te voldoen.
 3. Indien de Huurder de overeengekomen vergoeding niet kan voldoen, als bedoeld in het vorige lid, dan is de Huurder van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Huurder de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd aan Budgetkar.nl. Daarnaast is de Huurder in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Budgetkar.nl. Deze kosten bedragen:
  • Over de eerste € 2.500,- 15%
  • Over de volgende € 2.500,- 10%
  • Over de volgende € 5.000,- 5%
  • Over de volgende € 190.000,- 1%
  • Over het meerdere 0,5% met een maximum € 6.775,

Artikel 4. Borg

 1. Bij aanvang van de verhuurperiode is de Huurder een borg verschuldigd aan Budgetkar.nl. 
 2. Aan het einde van de verhuurperiode wordt de borg gerestitueerd aan de Huurder, tenzij sprake is van schade aan de aanhangwagen. In dat geval is Budgetkar.nl gerechtigd de schade te verrekenen met de borg. 
 3. Wanneer schade aan de aanhangwagen het gevolg is van toedoen door derden en Budgetkar.nl kan deze schade daadwerkelijk verhalen op derden, vindt er geen verrekening van de schade plaats als bedoeld in het vorige lid. 

Artikel 5. Verplichtingen Huurder

 1. De Huurder aanvaardt de aanhangwagen in de staat waarin deze zich bevindt. Bij terugkomst van de aanhangwagen dient de aanhangwagen in dezelfde staat te verkeren als waarin de Huurder deze aantrof, met uitzondering van normale slijtage zulks ter beoordeling van Budgetkar.nl. 
 2. De Huurder is gehouden alle door of namens Budgetkar.nl verstrekte voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten en op te volgen, alsmede alle instructies en waarschuwingen in ogenschouw te nemen. 
 3. De Huurder is gehouden om zorgvuldig met de aanhangwagen, en de bijgeleverde toebehoren, om te gaan, zoals een goed Huurder betaamt. 
 4. Het is de Huurder niet toegestaan:
  1. De aanhangwagen te zwaar te beladen; 
  2. De lading of delen daarvan, niet gezekerd in de aanhangwagen te leggen. De lading moet dermate gezekerd zijn dat deze in normale verkeerssituaties, niet van de aanhangwagen kan vallen; 
  3. Losse lading, waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van de aanhangwagen vallen, zonder een deugdelijke afdekking te vervoeren; 
  4. Wijzigingen aan de aanhangwagen te maken.
 5. Het is de Huurder niet toegestaan de aanhangwagen door te verhuren. 
 6. Het is de Huurder niet toegestaan de aanhangwagen buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij Budgetkar.nl hier uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
 7. Indien zich tijdens de huurperiode een kenbare of waarneembare schade of defect aan de aanhangwagen voortdoet, is het de Huurder niet toegestaan de aanhangwagen te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 
 8. De Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering van het trekkende voertuig waaraan de aanhangwagen gekoppeld en/of voortbewogen wordt. 
 9. Het is de Huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld in de Overeenkomst. 

Artikel 6. Verplichtingen Budgetkar.nl

 1. Budgetkar.nl dient zorg te dragen voor een aanhangwagen welke is voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, en die schoon en goed onderhouden is. 
 2. Budgetkar.nl vermeldt duidelijk het maximum gewicht waarmede het de aanhangwagen beladen mag worden. 
 3. In geval van pech dan wel vermissing van de aanhangwagen, is Budgetkar.nl niet gehouden een vervangende aanhangwagen aan de huurder ter beschikking te stellen, de aanhangwagen op te komen halen en / of de aanhangwagen ter plekke te (laten) repareren.
 4. Wanneer Huurder een geremde aanhangwagen met eigen kenteken huurt, ontvang hij van Budgetkar.nl een kopie van het kentekenbewijs. Huurder is niet aansprakelijk voor boetes die hij mocht krijgen vanwege het enkele feit dat Huurder geen origineel kentekenbewijs van de geremde aanhangwagen met eigen kenteken kan overhandigen.

Artikel 7. Schade aan de aanhangwagen

 1. In geval van schade aan de aanhangwagen dan wel aan derden veroorzaakt door de aanhangwagen tijdens de huurperiode, dient dit 24 uur na het voorval door de Huurder gemeld te worden bij de politie en aan Budgetkar.nl. 
 2. Het is de Huurder niet toegestaan zelfstandig aanspraken van derde te erkennen.  
 3. Alle informatie, zowel van de Huurder zelf als van derden, die betrekking hebben op de schade veroorzakende gebeurtenis dienen door de Huurder schriftelijk vastgelegd te worden en aan Budgetkar.nl ter beschikking worden gesteld.  
 4. De Huurder dient alle medewerking te verlenen aan Budgetkar.nl, dit voor het onderzoek en mogelijke juridische procedures als gevolg van het schade toebrengende feit.  
 5. Bij het in gebreke blijven van voorgenoemde kennisgeving aan Budgetkar.nl en bij het niet opvolgen van deze instructies is de Huurder aansprakelijk voor alle schade die Budgetkar.nl hierdoor mocht lijden.  
 6. Voor rekening van de Huurder kunnen de volgende kosten komen: 
  1. Wassen en schoonmaken van de aanhangwagen, indien dit naar het oordeel van Budgetkar.nl noodzakelijk is.  
  2. Reparatie aan en vervanging van banden, anders dan tengevolge van normale slijtage.  
  3. Alle werkzaamheden die tengevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand etc. moeten worden uitgevoerd.
  4. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting, het omwaaiden en / of het kantelen van de aanhangwagen.
 7. In geval van schade, pech en / of andere defecten aan de aanhangwagen, gedurende de huurperiode, welkte tot gevolg hebben dat de aanhangwagen niet teruggebracht kan worden bij Budgetkar.nl, is huurder gehouden zelf voor vervoer dan wel deugdelijke reparatie van de aanhangwagen zorg te dragen, teneinde de aanhangwagen bij Budgetkar.nl terug te brengen.
 8. De kosten voor de reparatie en / of het vervoer van de aanhangwagen, als bedoeld in het vorige lid, zijn voor rekening van de Huurder, tenzij het om een gebrek aan de aanhangwagen gaat welke het gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Budgetkar.nl.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de Huurder

 1. Budgetkar.nl is niet aansprakelijk voor enige schade bij de Huurder, als gevolg van het huren en / of het gebruik van de aanhangwagen. Voorgaande lijdt slechts uitzondering indien het gebrek waardoor de schade is ontstaan, ij Budgetkar.nl bekend was. 
 2. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade, voortvloeiend uit het handelen in strijd met artikel 5. 
 3. Budgetkar.nl is nimmer aansprakelijk voor schade van de Huurder ten gevolge van vertraging in de aflevering van de aanhangwagen. 
 4. Budgetkar.nl is niet aansprakelijk voor boetes en andere sancties welke de Huurder krijgt door het gebruik van de aanhangwagen. 
 5. Indien de aanhangwagen met toestemming van Budgetkar.nl wordt teruggebracht buiten de openingstijden van Budgetkar.nl en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van Budgetkar.nl, blijft de Huurder vereenkomstig aansprakelijk voor de schade van Budgetkar.nl ontstaan tot het tijdstip waarop Budgetkar.nl feitelijk de aanhangwagen heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.  
 6. In geval van schade aan de aanhangwagen in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de aanhangwagen voor rekening van de Huurder. 
 7. De Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van de aanhangwagen, ook indien deze niet de instemming van de Huurder hadden. 
 8. Budgetkar.nl is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, als gevolg van het vervoeren van deze zaken met de aanhangwagen. 
 9. De Huurder dient tijdens huurperiode maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Bij in gebreke blijven hiervan, zal de geleden schade verhaald worden op de Huurder. 
 10. Budgetkar.nl kan geen beroep doen op enige uitsluiting van haar aansprakelijkheid, indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld van Budgetkar.nl, dan wel dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de aanhanger waar Budgetkar bekend mee was. 

Artikel 9. Ontbinding

 1. Budgetkar.nl is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en zich weer in het bezit van de aanhangwagen te stellen indien: 
  1. De Huurder in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst, dan wel dat Budgetkar.nl een vermoeden heeft dat de Huurder niet tijdig na kan komen. 
  2. De Huurder in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Huurder van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is. 
 2. Ontbinding is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
 3. Budgetkar.nl is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is. 

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Huurder, op straffe van verval, binnen twee weken het verlenen van dienst, schriftelijk bij Budgetkar.nl gemeld te worden. 
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Huurder niet op. 

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens van de Huurder en van de bestuurder

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Budgetkar.nl als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan Budgetkar.nl uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, de Huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en de Huurder of bestuurder aanbiedingen doen. De Huurder kan om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Elk geschil tussen Partijen dat ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.